Regulamin witryny Ruchomyalfabet.pl 

z 28 października 2019 roku

 1. Definicje:
  a) Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem https://ruchomyalfabet.pl.
  Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu materiałów lub szkoleń w witrynie https://ruchomyalfabet.pl.
  b) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z witryny oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez witrynę https://ruchomyalfabet.pl.
  Regulamin może być pobrany z witryny (https://ruchomyalfabet.pl/regulamin/ lub w stopce strony głównej i podstron witryny) i wydrukowany w każdym czasie.
  c) Konsument – Klient zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (Ustawa z 23 kwietnia 1964, Dz.U. 16.93 z późn. zm.).
 2. Świadczenia. Dostępna pod adresem https://ruchomyalfabet.pl witryna internetowa oferuje dostęp do treści cyfrowych – płatnych i bezpłatnych materiałów edukacyjnych i szkoleń.
 3. Świadczenia od strony technicznej. Szkolenia realizowane są głównie w formie nagrań wideo (mp4, stream dostępny poprzez YouTube, narzędzia i formaty własne platformy edukacyjnej). Uzupełnieniem materiałów wideo mogą być: pliki tekstowe (dostarczane w wersjach docx, pdf, odt, dokumenty google), arkuszy kalkulacyjnych (xlsx, ods, pdf, arkusze google), stron internetowych, nagrań audio (mp3, opcjonalnie stream).
  Dostarczane materiały i szkolenia wymagają posiadania dostępu do sieci internet – łącze o przepustowości pozwalającej na odtwarzanie przeciętnego materiału np. ze strony typu YouTube. Uzyskanie dostępu do materiałów i szkoleń wymaga posiadania i podania aktywnego adresu email. Będzie on wykorzystany do potwierdzenia zawarcia umowy, przekazania danych dostępowych oraz bieżącego kontaktu klienta z trenerem prowadzącym szkolenie. Do odtworzenia szkoleń i materiałów wystarczy przeglądarka internetowa. Do otworzenia i praktycznego zastosowania materiałów uzupełniających wystarczający będzie dostęp do jednego z narzędzi: strony docs.google.com. lub narzędzi pakietu OpenOffice lub MS Office.
  Dokładam starań, aby wszystkie szkolenia i materiały były responsywne, tj. automatycznie prawidłowo otwierały się z dopasowaniem do Państwa urządzenia – telefonu, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego.
 4. Podmiot dostarczający szkolenia oraz prowadzący witrynę:
  Magdalena Nowińska.
  Dane adresowe / kontaktowe:
  Telefon: +48 602328337 (opłata wg cennika operatora).
  Adres do korespondencji: 52-129 Wrocław, ul. Vivaldiego 56/6
  Adres reklamacje: 52-129 Wrocław, ul. Vivaldiego 56/6
  Adres kontaktowy: admin[at]ruchomyalfabet.pl
  (Praktyczna uwaga: preferuję kontakt mailowy i ten sposób będzie najbardziej skuteczny).
 5. Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji: Polityka cookies.
 6. Wszelkie prawa do witryny, w tym prawa autorskie, własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, a także do treści wpisów, logotypów, zamieszczanych grafik należą do Magdaleny Nowińskiej.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów i osoby odwiedzające witrynę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie witryny, oferowanych materiałów i szkoleń albo świadczonych usług, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Magdaleny Nowińskiej, witryny i prowadzącego ją podmiotu.
 8. Magdalena Nowińska oficjalnie informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się (mimo stosowanych zabezpieczeń) z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osób odwiedzających witrynę i Klientów. Odwiedzających witrynę i Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które chronić ich będą przed ww. zagrożeniami, m.in. programy antywirusowe, oprogramowanie chroniące tożsamość itp.
 9. Osoba odwiedzająca witrynę i korzystająca z bezpłatnych zasobów, a także Klienci (o ile w karcie szkolenia nie określiłem inaczej) są uprawnieni do korzystania z zasobów witryny wyłącznie na użytek własny. Każde inne użycie wymaga uzyskania mojej zgody drogą mailową.
 10. Dane osobowe. W przypadku zamówienia produktów oferowanych przez witrynę https://ruchomyalfabet.pl może być konieczne podanie danych osobowych, niezbędnych do skutecznego i zgodnego z prawem świadczenia usługi lub dostarczenia produktu.
 11. Administratorem zbieranych przez witrynę danych osobowych jest Magdalena Nowińska (wszelkie dane jak w punkcie 4. regulaminu). Wdrożyłam przestrzegam politykę bezpieczeństwa danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia i przeniesienia.
 12. O ile wyrazili Państwo zgodę (zapis do newslettera i kliknięcie w link z potwierdzeniem adresu w pierwszym przesłanym mailu – double opt-in), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów własnych i produktów obcych firm. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie, m.in. przez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego przesłanego do Państwa maila w ramach otrzymywanego w imieniu witryny ruchomyalfabet.pl newslettera.
 13. Proces zamówienia.
  a)
  Materiały bezpłatne – dostarczane są przez aplikację obsługująca listę mailingową (newsletter). Dostęp do materiałów uzyskuje się przez zapis na listę przez wybrany formularz zapisu.
  b) Materiały płatne – dostarczane są przez platformę edukacyjną teachable.com. Aby otrzymać zamówienie, po przejściu przez link prowadzący szkolenia, należy postępować zgodnie z kolejnymi krokami formularza zamówienia. Podanie danych odbywa się na stronie teachable.com.
  c) Materiały partnerów udostępniane są na ich stronach.
  d) W przypadku braku możliwości dokonania płatności za szkolenie bezpośrednio na stronie szkolenia, możliwe jest (po uzgodnieniu mailowym) wykonanie krajowego przelewu (konto). W tej opcji, po potwierdzeniu przelewu, zostanie wygenerowany indywidualny kod dostępu do wybranego szkolenia.
  e) Faktury wystawiane są przez platformę teachable.com.
  Dla zamówień złożonych i opłaconych jak w punkcie 13d, faktura wystawiona będzie na Państwa prośbę z chwilą potwierdzenia płatności. Faktura  zostanie przesłana drogą elektroniczną (format pdf).
 14. Cena. Ceny oferowanych materiałów i szkoleń są podawane na stronie danego szkolenia. Jest to cena brutto podana w złotych polskich, zawierająca wszelkie składniki, w szczególności podatek VAT według aktualnej stawki.
 15. Czas trwania umowy. Jeżeli w szczegółowym opisie szkolenia nie oznaczyłam dłuższego okresu, minimalny dostęp do materiałów i szkolenia wynosi 3 (trzy) miesiące od dnia przekazania danych dostępowych.
 16. Ograniczenia regionalne i interoperacyjność. Wystąpienie ewentualnych ograniczeń regionalnych w dostępie do materiałów i szkoleń oraz możliwa interoperacyjność materiałów i szkoleń są zaznaczona na karcie z opisem szkolenia. Jeżeli ww. ograniczenia nie występują, informacja ta także znajduje się na karcie szkolenia.
  (Przykład: niektóre programy prezentowane w szkoleniach mogą wymagać systemu operacyjnego Windows).
 17. Reklamacja w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną może być złożona w formie elektronicznej (także telefonicznie) i przesłana na adres: admin[at]ruchomyalfabet.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę opisać zaistniały problem. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od przesłania maila ze zgłoszeniem rozpatrzę reklamację i udzielę odpowiedzi na adres podany w zgłoszeniu reklamacji lub poinformuję kiedy i z jakiego uzasadnionego powodu reklamacja będzie rozpatrzona w dłuższym terminie.
 18. Treści cyfrowe – zabezpieczenia. Dostarczane materiały i szkolenia są tzw. treściami cyfrowymi. Wszystkie dostarczone materiały są chronione prawem autorskim. Poszczególne treści mogą (nie muszą) być zabezpieczone znakiem wodnym lub kodem zamieszczonym niejawnie w materiałach umożliwiającym ustalenie prawa Klienta do posiadanego dostępu. W ramach dostarczanych szkoleń i materiałów prowadzone jest ogólne, jedynie statystyczne, sprawdzanie działań Klientów, podobnie jak przez pliki cookies – najchętniej oglądane materiały, najczęściej porzucane koszyki itp. – w celu stałego ulepszania dostarczanych treści i dostosowywania ich do oczekiwań Klientów.
 19. Treści cyfrowe są dostarczane w formatach wymienionych w punkcie 3 regulaminu. W przypadku ewentualnego braku zgodności treści z Państwa sprzętem proszę o kontakt osobisty: admin[at]dragonclub.in.
 20. Klient i obszar dostawy. Klientem nabywającym odpłatnie materiały i szkolenia może być zarówno Konsument, jak i podmiot niebędący Konsumentem. Usługi są świadczone na rzecz polskich rezydentów. Szkolenia prezentują stan prawny, praktyki i rozwiązania przyjęte przez Rzeczpospolitą Polską.
 21. Język. Wszystkie płatne materiały i szkolenia są dostarczane w języku polskim. Bezpłatne materiały mogą być (okazyjnie) zamieszczone także w innych językach.
 22. Odstąpienie od umowy przez Klienta.
  a)
  Odstąpienie Klienta od umowy (drogą mailową, admin[at]ruchomyalfabet.pl) przed przesłaniem zapłaty uważa się za umowę niezawartą.
  b) Odstąpienie Klienta od umowy po przesłaniu zapłaty, a przed przyznaniem danych dostępowych i przesłaniem z danymi dostępowymi pierwszych materiałów szkoleniowych (PRZED rozpoczęciem świadczenia), powoduje rozwiązanie umowy. W takim wypadku, po potwierdzeniu przez ruchomyalfabet.pl drogą mailową przyjęcia rezygnacji, Klientowi zostaną zwrócone wszelkie wpłaty. Zwrot nastąpi na konto, z którego otrzymana była wpłata. Termin wysłania zwrotu – nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy po mailu potwierdzającym rezygnację. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem wpłaconych kwot.
  c) Mail potwierdzający rezygnację proszę przesłać: admin[at]ruchomyalfabet.pl.
  d) Odstąpienie od umowy po rozpoczęciu świadczenia – punkt 24 regulaminu.
 23. Odstąpienie od umowy przez Klienta – termin.
  a)
  Przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych. Klient w każdym formularzu zamówienia jest informowany o rozpoczęciu spełniania świadczenia przed terminem do odstąpienia od umowy i proszony o zgodę (zaznaczenie pola checkbox) na wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania świadczenia. Podobnie jest w sytuacji indywidualnie przygotowanych, przedpłaconych przez Podmiot narzędzi IT zgodnych z zamówieniem Klienta. W takiej sytuacji zgodnie z ustawą Klient nie może skorzystać z 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy.
 24. Spory i sąd. Staram się wszystkie reklamacje rozpatrywać polubownie. W przypadku jednak drogi sądowej sądem właściwym dla rozpatrzenia ewentualnego sporu będzie:
  a) Dla Klientów będących Konsumentami – sąd właściwy wg odpowiednich przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
  b) Dla Klientów niebędących Konsumentami, sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Magdaleny Nowińskiej.
 25. Możliwość rozstrzygnięcia sporu przez ODR. Klienci nie będący przedsiębiorcami mają możliwość skorzystania z platformy ODR.
  Klauzula informacyjna ODR:
  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną, wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.
 26. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie regulaminu, których polubowne rozstrzygnięcie okazało się niemożliwe, będzie prawo polskie.
 27. Aktualność danych. Dokładam wszelkich starań aby prezentowane w witrynie treści były aktualne. Jednak z uwagi na zmienność prawa, w odniesieniu do opublikowanych materiałów dostępnych bezpłatnie, w tym szczególnie bezpłatnych filmów i prezentacji, które w wersjach archiwalnych mogą być dostępne w materiałach witryny. Oświadczam że nie ponoszę odpowiedzialności za zastosowanie tak prezentowanych informacji bezpłatnych przez osobę odwiedzającą witrynę. Zalecam za każdym razem sprawdzenie, czy prezentowana nieodpłatnie wiedza jest zgodna z aktualnym stanem prawnym.
 28. Na stronach witryny ruchomyalfabet.pl mogą być zamieszczane linki do produktów i treści znajdujących się w obcych witrynach internetowych. Dokładam starań aby zamieszczone linki były aktualne i prowadziły do sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. Regulaminy i polityka cookies witryny ruchomyalfabet.pl nie obowiązują na linkowanych obcych stronach.
 29. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.